Category Archives: Học Google Adwords

Trạng thái quảng cáo trong Google Adwords

Trạng thái quảng cáo trong Google Adwords

Cột “Trạng thái” trong tab Quảng cáo Google Adwords của bạn báo hiệu quảng cáo có đang hoạt động hay không và lý do của trạng thái quảng cáo. Trạng thái của quảng cáo phản ánh những thay đổi mà bạn th ...
Đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột

Đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột

Đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) cho phép bạn đặt mức giá tối đa trên chi phí khi có ai đó nhấp vào quảng cáo AdWords của bạn. Cách đặt giá thầu này cung cấp cho bạn giá trị tốt do bạn chỉ trả ti ...